Category:

塑料基座的皮下注射针头

家禽自动 5cc 注射器

描述

塑料基座的皮下注射针头:

一次性用品– 塑料连座针头,100个/盒
100 盒/外箱。

针头尺寸(通常有现货)

0.9 x 6 mm 20 G x 1/4 inch
0.9 x 10 mm 20 G x 3/8 inch
0.9 x 13 mm 20 G x 1/2 inch
1.2 x 6 mm 18 G x 1/4 inch
1.2 x 10 mm 18 G x 3/8 inch
1.2 x 13 mm 18 G x 1/2 inch

ThaMa-Vet猪用注射器特性

随盒物品

视频

零配件

 

说明书